Em không cho suất tinh vào trong nhưng cứ suất đấy 720p